Julianelyst Gods

Julianelyst Gods – Renovering – restaurering – og nybygning

Det fredede bygningsanlæg på Julianelyst Gods omfatter en hovedbygning med sidefløje, Nordre staldbygning, Søndre staldbygning samt ”Portbygningen”. Restaureringen omfatter tagudskiftning, facaderenovering samt indvendige ombygninger. Hovedbygningen indrettes som familiebolig, hvor nutidens teknologier forenes med respekt for bygningens historie og arkitektur.

De oprindelige udbygninger og portbygningen ombygges til medarbejderboliger,
gæste-/kursistboliger og kontor for godsejeren m.v.
Restaurering af alle bygningerne følger istandsættelsesforslag beskrevet i den bygningshistoriske rapport. Det er visionen, at det fremtidige Julianelyst Gods skal fungere som et levende og aktivt gods – hvor de fredede bygninger skal indgå i en større helhed med nye driftbygninger. Projektet
har baggrund i en respekt for det fredede ladegårdsanlæg, hvor det oprindelige anlæg ikke blot bevares, men også forstærkes.

Det fremtidige anlæg med driftbygningerne bygger videre på det øst/ vest aksiale anlæg – hvor driftbygninger placeres øst for hovedanlægget – med kigget ud over det åbne land friholdt. Driftanlægget omfatter to bygningsafsnit, hesteavlsdelen og planteavlsdelen, og er bygninger der
begge indeholder mandskabsfaciliteter. Gårdspladsen mellem driftbygningerne, vil fremstå bearbejdet som en del af det oprindelige gårdrum.

De nye driftbygninger udføres i et enkelt arkitektonisk udtryk og med et
enkelt materialevalg. Senest er opført en stor skridtmaskine, som bruges i
forbindelse med hesteavlen.
I forbindelse med parken samt ved adgange til godsets skove og driftbygninger,
er der udført låger og parkinventar i oversøiske træsorter.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                                             
 Bygherre:  Privat
 Opførelsesår:  2015
 Areal:  Ca. 14.300 m²
 Projektleder på sagen:  Georg Thinggaard
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
 Ingeniør:  Niras, rådgivende ingeniører
 Landskabsarkitekt:  Preben Skaarup Landskab